King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอนคณะวิทยาศาสตร์

สนใจสมัครได้ที่ https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-home

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

Previous Next

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง MI 405 - 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา

รับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 15 มค.62-16 กพ.62
จำนวนทุนทั้งสิ้น 30 ทุน
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand
(ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 (Science Learning Space)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/iPQmki