King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาของไต้หวันและมุมมองของคณะวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12.30-13.30 น. ณ. ห้องประชุม SI213-214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านลิงค์ลงทะเบียน: https://forms.gle/JjRcA3ECWZZ1hY6s6

Previous Next

ณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง “รู้ทันและป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)” วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การล้างมือที่ถูกต้อง พร้อมทดสอบความสะอาดของการล้างมือ

กิจกรรมพิเศษวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

Workshop “ทำเจลล้างมือ” และ เล่นเกม “คุณรู้จักไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ดีหรือยัง”

Previous Next

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานเครื่องดึงเส้นโรตีสายไหม
โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นางสาวตติยา ขยัน
2. นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด
3. นางสาวเกษแก้ว แย้มนาม

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. อาจารย์เบญจวรรณ ดัดวงษ์
2. อาจารย์ศิธร คนเสงี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงงานประสิทธิภาพของแผ่นมูลช้างในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการปลูกพืช
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นาย อิทธิพล วันลักษณ์
2. นายปิยะรัฐ เมืองปากโยธา
3. นายวิษณุ ลักขษร

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
อาจารย์วิธิวัติ รักษาภักดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โครงงานการมีจริงของผลลัพธ์จากการประยุกต์อนุพันธ์เชิงเศษส่วนในรูปทั่วไปบนสมการหยุ่นหนืดแบบต่าง ๆ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายนรวิชญ์ ลิมปานุกร
2. นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
อาจารย์ปัญญา ค้าคล่อง

 
Previous Next

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
การแสดง “ฐานบินวันเดอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์”
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายชัยธวัช แซ่ลี้
2. นายณัฐนนท์ สุขพันธุ์
3. นายศุภณัฐ มาราช
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
2. นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
การแสดง “พลังงานหรรษา”
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นางสาวพันชั่ง แสงกล้า
2. นางสาวแพรทอง ทองเขียว
3. นางสาวภูริชญา สิบทัศน์
4. นางสาวศิริลักษณ์ สมหวัง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นางสาวชุติมา ปานแพ
2. นายณัฏฐ์สุภณ เนื้อศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
การแสดง “วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต”
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายธัชพล พงษ์ทรัพย์
2. นายจุมพล ปิ่นเงิน
3. นางสาวภัทรพร สิมทอง
4. นายพีรวิชญ์ เตโช
5. นางสาวเบญญภา ชัชวาลานนท์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นางมนัชนันท์ นามวงศ์
2. นางอ้อมทิวา บุญโชติ

Previous Next

ผลการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Challenge)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ทีม ฤทธิยะวรรณาลัย (R.W.)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิกในทีมได้แก่
1.นายกฤติธี แตงไทย
2.นายพลพิพัฒน์ พึ่งธรรมคุณ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
นางสาวศุภราภรณ์ คามะรัก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ทีม วิทยาศาสตร์ ชรอ.สู้ๆ
โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรี
สมาชิกในทีมได้แก่
1.นายชญา พิเชียรวงศ์
2.นายคณิศร ยกย่อง
3.นางสาวนันท์นภัส จันทร์ทิพาพงศ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
ดร.มณเฑียร ส่งเสริม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่
ทีม สตรีศรีสุริโยทัย 2
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จังหวักรุงเทพมหานคร
สมาชิกในทีมได้แก่
1.นางสาวรุ่งกานต์ ปิณฑโรจน์ปัญญา
2.นางสาวอริศรา อภิพุทธิกุล
3.นางสาวจินตนา นามสกุล บุญโภคอุดม
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
นางสาวพรพิมล ค่อมสิงห์

รางวัลชมเชย ได้แก่
ทีม วัดนวลนรดิศ ทีม C
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
สมาชิกในทีมได้แก่
1.นายกร ขำดำรงเกียจ
2.นายวชรากร อินต๊ะนา
3.นางสาวพัชรพร กอประเสริฐสุด
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
นายจักรพงศ์ จำปายงค์