King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ด้วยฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Innovation Creative Program การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม” ในวันที่ 6 , 7 และ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. แบบออนไลน์ ผ่าน zoom program

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวทางและกระบวนการสร้างนวัตกรรม โดยมีเนื้อหาหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. Design Thinking การสร้างโครงการนวัตกรรมด้วยโมเดลจับปลาส้มด้วยกล้องรูเข็ม
2. Technology Readiness Level: การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี
3. Business Model Canvas แนวคิดและเครื่องมือ 9 ช่องในการสร้างโมเดลธุรกิจนวัตกรรม
4. Prototype & Testing การสร้างต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและการทดสอบอย่างรวดเร็ว
5. Finance 101 การเงินเบื้องต้นที่สำคัญ for non-finance
6. OKRs: เครื่องมือการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่ท้าทายของทีมเพื่อให้สร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ
7. Social – Environmental Impact Assessment: การประเมิน “ผลกระทบต่อสังคม” สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยังยืน
8. Storytelling & Pitching วิธี “การสร้าง เล่าเรื่อง และเทคนิคการนำเสนอ”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ตาม Link ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwSeBep3IRPYc55bRUXZLmN_NpWajthFeDCdP4Oz05GfYkAw/viewform
***หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ email ยืนยันการเข้าร่วมอบรม พร้อม Link สำหรับการเข้าร่วม zoom meeting ***

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คุณพชรมน ชุดเจือจีน โทร. 02 470 8808 , 089 148 0520

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวไทย 2022

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน
ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) เปิดรับสมัครทุน Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers (Standard) สำหรับนักวิจัยชาวไทย ประจำปี 2022
รอบที่ 1 : สมัครภายใน 3 กันยายน 64
คุณสมบัติ
1. สำหรับบุคคลทั่วไปที่มี วุฒิ ปริญญา เอก ทุกสาขา ดังนี้ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี IT สารสนเทศศาสตร์ การแพทย์ ทันตกรรม เภสัช
2. จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 6 ปี
3. ผู้สมัครต้องมีใบตอบรับจากนักวิจัยที่ญี่ปุ่น Host researcher ที่ผู้สมัครจะไปทำวิจัยด้วย
4. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านนักวิจัยโฮสต์ในญี่ปุ่น ผ่านมหาวิทยาลัยหรือสถาบันของนักวิจัยโฮสต์ ก่อนปิดรับสมัคร 1 เดือน
ทุนที่ได้รับการสนับสนุน
1. สนับสนุนค่าตั๋วบินให้ ไปและกลับ ไทย-ญี่ปุ่น
2. ทุนเมื่อเริ่มงาน ¥200,000
3. ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ญี่ปุ่น
4. ค่าครองชีพ 110,000 บาท/เดือน (¥362,000/ เดือน)
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application-22.html

Previous Next

 เข้าร่วมกิจกรรม “FSci Active Recruitment 2021 “ การแนะนำหลักสูตร วท.ม. เคมีศึกษา และวท.ม/ปร.ด. ฟิสิกส์ ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-10.30 น. ผ่าน Live Facebook : Faculty of Science,KMUTT.

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศรับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco -Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ประจำปี 2565-2566

อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการโปรดดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องภายในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการ approve ตามระบบต่อไป
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) มาที่ สวนพ.

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นให้แล้วเสร็จ และจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6 ชุด มาที่ สวนพ. ภายในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดย สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุนและจะดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดส่งไปยังแหล่งทุนต่อไป

เอกสารประกอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1Jy55PDcwD4JJzuJVRlPx4oPeHIX8d9yX?fbclid=IwAR2052G8Lmi7q9oK0lgqylkVtxm-2PfVJ8y6fEGfxzjW_IXlZtVq9qjXMco

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.