King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
การแสดง “ฐานบินวันเดอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์”
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายชัยธวัช แซ่ลี้
2. นายณัฐนนท์ สุขพันธุ์
3. นายศุภณัฐ มาราช
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
2. นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
การแสดง “พลังงานหรรษา”
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นางสาวพันชั่ง แสงกล้า
2. นางสาวแพรทอง ทองเขียว
3. นางสาวภูริชญา สิบทัศน์
4. นางสาวศิริลักษณ์ สมหวัง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นางสาวชุติมา ปานแพ
2. นายณัฏฐ์สุภณ เนื้อศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
การแสดง “วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต”
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายธัชพล พงษ์ทรัพย์
2. นายจุมพล ปิ่นเงิน
3. นางสาวภัทรพร สิมทอง
4. นายพีรวิชญ์ เตโช
5. นางสาวเบญญภา ชัชวาลานนท์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นางมนัชนันท์ นามวงศ์
2. นางอ้อมทิวา บุญโชติ

Previous Next

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานเครื่องดึงเส้นโรตีสายไหม
โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นางสาวตติยา ขยัน
2. นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด
3. นางสาวเกษแก้ว แย้มนาม

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. อาจารย์เบญจวรรณ ดัดวงษ์
2. อาจารย์ศิธร คนเสงี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงงานประสิทธิภาพของแผ่นมูลช้างในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการปลูกพืช
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นาย อิทธิพล วันลักษณ์
2. นายปิยะรัฐ เมืองปากโยธา
3. นายวิษณุ ลักขษร

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
อาจารย์วิธิวัติ รักษาภักดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โครงงานการมีจริงของผลลัพธ์จากการประยุกต์อนุพันธ์เชิงเศษส่วนในรูปทั่วไปบนสมการหยุ่นหนืดแบบต่าง ๆ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายนรวิชญ์ ลิมปานุกร
2. นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
อาจารย์ปัญญา ค้าคล่อง

 
Previous Next

กิจกรรมดีๆ ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด ใครพลาดจะเสียดายและเสียใจมาก เพราะงานนี้เป็นการรวมตัว 3 แม่ทัพสุดยอดดดด ที่เราเชิญมาบรรยายและเสวนาเรื่อง "นวัตกรรม...เปลี่ยนโลก (Disruptive Innovation)"  ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง SI 213-214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/p7UmNCqg5iMRzH6R8

Previous Next

ผลการแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Challenge)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ทีม ฤทธิยะวรรณาลัย (R.W.)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิกในทีมได้แก่
1.นายกฤติธี แตงไทย
2.นายพลพิพัฒน์ พึ่งธรรมคุณ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
นางสาวศุภราภรณ์ คามะรัก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ทีม วิทยาศาสตร์ ชรอ.สู้ๆ
โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรี
สมาชิกในทีมได้แก่
1.นายชญา พิเชียรวงศ์
2.นายคณิศร ยกย่อง
3.นางสาวนันท์นภัส จันทร์ทิพาพงศ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
ดร.มณเฑียร ส่งเสริม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่
ทีม สตรีศรีสุริโยทัย 2
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จังหวักรุงเทพมหานคร
สมาชิกในทีมได้แก่
1.นางสาวรุ่งกานต์ ปิณฑโรจน์ปัญญา
2.นางสาวอริศรา อภิพุทธิกุล
3.นางสาวจินตนา นามสกุล บุญโภคอุดม
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
นางสาวพรพิมล ค่อมสิงห์

รางวัลชมเชย ได้แก่
ทีม วัดนวลนรดิศ ทีม C
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
สมาชิกในทีมได้แก่
1.นายกร ขำดำรงเกียจ
2.นายวชรากร อินต๊ะนา
3.นางสาวพัชรพร กอประเสริฐสุด
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
นายจักรพงศ์ จำปายงค์