King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะทำการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 และข้อกำหนด (Term of References : TOR) ของหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2564 - 2567) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง โทร. 02-4709569

Previous Next

 
1. ข้อมูลสำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคอุตสาหกรรม รายวิชา 399
VDO แนะนำฝึกงานรายวิชา 399 : https://youtu.be/CdKYJxWnZUQ
2. ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม
2.1 VDO แนะนำฝึกงานเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม : shorturl.at/mvWX0
2.2 VDO แนะนำระบบบริหารจัดการโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม : shorturl.at/fpJTV
2.3 URL การเข้าใช้งาน fsci intranet https://fsci.cybozu.com/login
kintone login name : iclstudent
kintone password : iclstudent2020
Previous Next

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทางคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดการอบรม “จริยธรรมวิจัยในมนุษย์” แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท (นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา/ ภาควิชาเคมี/ภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา) เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถทำงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โดยมีระยะเวลาการจัดอบรม ตั้งแต่วันที่ 15 -29 มกราคม 2564

***นักศึกษาต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม จึงจะสามารถทำการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ได้***

 

Previous Next

 
 
ชิงทุนการศึกษา และศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น พร้อมได้รับเกียรติบัตร
 
ลักษณะกิจกรรม นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าอบรม/เรียนรู้ทักษะการทำงาน สอน โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 
จำนวนรับ 50 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ FIBO
2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ จำนวน 9 ครั้ง รูปแบบ Hybrid Learning (เริ่มเรียน 1 กพ.-26 เมย.64)
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2564 สมัครและดูวันเวลาอบรมได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/ivAGDyYWKBate5sd6