King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

ทรัพย์สินทางปัญญา


 

จำนวนผลงานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน
จำนวนผลงานรวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน
จำนวนผลงานประจำปี 2564 15 ผลงาน
ผลงานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564
เลขที่คำขอ วันที่รับคำขอ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประดิษฐ์ สังกัด
 2101008131
 24/12/64
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสีสำหรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณ กลูโคสกรรมวิธีและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นางสาววิจิตรา เดือนฉาย
 ภาควิชาเคมี
 นายกวิน ขจรศักดิ์กุล
 
 2103003203
 01/10/2564
สูตรและกรรมวิธีการเตรียมยางนำไฟฟ้าที่มีตัวทำละลายดีฟยูเทกติก
 อนุสิทธิบัตร
 นายเยี่ยมพล นัครามนตรี
 ภาควิชาเคมี
 นายศาสตราวุธ ตุลาผล
 นายบริพัตร ศรีพรสวัสดิ์  
 นางสาวอโนมา ธิติธรรมวงศ์  
 
 2101006885
 01/10/2564
มอร์ตาร์ผสมน้ำชะกากน้ำปลา กากแคลเซียมคาร์ไบด์ ทรายทะเล และกระบวนการชะน้ำจากกากน้ำปลา
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นางสาวธิดารัตน์ บุญศรี
 กลุ่มวิจัยวัสดุฯ
 คณะวิทยาศาสตร์
 นายนฤทธิ์ พรหมโคตร
 
 2101006884
 01/10/2564
อิฐทางเท้าแม่เหล็กและไม้เท้านำทางผู้พิการทางสายตา
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นางสาวธิดารัตน์ บุญศรี
 กลุ่มวิจัยวัสดุฯ
 คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวศราวัณ วงษา
 นายนฤทธิ์ พรหมโคตร
 
 2101006886
 01/10/2564
ถังบำบัดแบบชั้นตัวกลางฟิล์มชีวภาพเคลื่อนที่ร่วมกับระบบกวนผสมแบบสถิตย์สำหรับการบำบัดน้ำกร่อย
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นางสาวธิดารัตน์ บุญศรี
 กลุ่มวิจัยวัสดุฯ
 คณะวิทยาศาสตร์
 นายนฤทธิ์ พรหมโคตร
 
 2103001967
 09/07/2564
ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 อนุสิทธิบัตร
 นายเยี่ยมพล นัครามนตรี  ภาควิชาเคมี
 นางสาวอภิญญา ไกรน้อย  
 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพุทรา  
 นายเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี  
 นายเรย์มอนด์ ลีนีบ  
 
 2101001850
 26/03/2564
กระบวนการจัดเรียงอนุภาคนาโนด้วยแรงตั้งฉากที่มีความถี่จากแหล่งกระจายเสียงแบบลำโพงและอุปกรณ์ดังกล่าว
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นายกิตติธัช ธนสิวะวงษ์
 นายมติ ห่อประทุม  
 นายอรรณพ คล้ำชื่น  
 นางสาวเงินตรา สุชีวะ  
 
 2103000659
 05/03/2564
ชุดตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอีโคไลแบบปริมาณด้วยการวัดระยะทางเคลื่อนที่เรืองแสง
 อนุสิทธิบัตร
 นางสาววิจิตรา เดือนฉาย  ภาควิชาเคมี
 นางสาวนัฐกฤตยา แสงสว่าง  
 นายตุลย์ เรืองอารีย์รัชต์  
 
 2103000596
 25/02/2564
กระบวนการทดสอบการใช้ไนซินร่วมกับกรดอะซิติกและโพรพิโอนิกเพื่อ ชะลอการเน่าเสียของเนื้อสัตว์และมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ Bacillus subtilis
 อนุสิทธิบัตร
 นางสาวนุจริน จงรุจา  ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นายยาอูซาโบ อาจินกิ  
 นางสาวสุดารัตน์ รอดพาล  
 
 2101000981
 19/02/2564
ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพไซลาเนสประสิทธิภาพสูงชนิด Mutant G
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นายพงค์ศักดิ์ ขุนแร่
ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นายไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
 นายธนา สุทธิบัทม์พงค์  ภาควิชาฟิสิกส์
 นายหฤษฏ์ บุณยพุทธิกุล  
 นายอภิเชษฐ เงินยวง  
 นางสาวเกวลิน โพธิ์แสนศรี  
 นายอูวาล โมฮัมมัด  
 
 2101000834
 11/02/2564
กรรมวิธีการเตรียมไซโอลิโกแซคคาไรด์จากไซแลนไม้บีชด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพไซลาเนสชนิด K40L
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นายพงค์ศักดิ์ ขุนแร่
 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นายไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
 นายหฤษฏ์ บุณยพุทธิกุล  
 นายอภิเชษฐ เงินยวง  
 
 2101000833
 11/02/2564
กรรมวิธีการเตรียมน้ำตาลรีดิวซ์จากเปลือกหุ้มฝักข้าวโพดโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพไซลาเนสดัดแปลง
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นายพงค์ศักดิ์ ขุนแร่
 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นายไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
 นายหฤษฏ์ บุณยพุทธิกุล  
 นายอภิเชษฐ เงินยวง  
 
 2101000832
 11/02/2564
ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพไซลาเนสประสิทธิภาพสูงทนกรด
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นายพงค์ศักดิ์ ขุนแร่
 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นายไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
 นายหฤษฏ์ บุณยพุทธิกุล  
 นายอภิเชษฐ เงินยวง  
 
 2101000567
 29/01/2564
การสร้างและการศึกษาการแสดงออกของ แบคเทอริโอซิน LCI ลูกผสมจาก Bacillus sp.
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นางสาวนุจริน จงรุจา  ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นายพชรวจี ดวงแก้ว  
 
 2101000566
 29/01/2564
การผลิตสารชีวโมเลกุล Bacteriocin peptide ลูกผสมทนกรด-เบสจากเชื้อ Escherichia coli มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นางสาวนุจริน จงรุจา  ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นางสาวณีรนุช รักยิ่ง  
ผลงานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
 2003003491
 30/12/2563
กรรมวิธีการผลิตแกรฟีนอาศัยเทคนิคการสร้างความปั่นป่วนเพื่อแยกชั้นของแกรไฟต์ในของเหลวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีเดียวกัน
 อนุสิทธิบัตร
 นาย วัชระ เลี้ยวเรียน
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นาย ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ
 นางสาว พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์  
 น.ส. วชิราภรณ์ ชูพันธ์  
 นาย วิทยาพงศ์พันธุ์ แสงศรีจันทร์  
 
 2001004330
 31/07/2563
กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา โดยใช้แผ่นนาโนเงินรูปสามเหลี่ยมและแอปตาเมอร์ร่วมกับเทคนิคทางแสง
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นาย อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย
 
 2003001797
 31/07/2563
วิธีการตรวจวัดพาราควอตในน้ำด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามานโดยใช้คอลลอยด์ของแผ่นนาโนเงิน
 อนุสิทธิบัตร
 น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นางสาว อภิญญา เกตุก้อง
 
 2003000821
 17/04/2563
การสังเคราะห์และการปรับปรุงสมบัติทางแม่เหล็กของแม่เหล็กเฟอร์ไรท์แบบอ่อนที่มีโครงสร้างอินเวอร์สสปิเนล
 อนุสิทธิบัตร
 น.ส. วันดี อ่อนเรียบร้อย  ภาควิชาฟิสิกส์
 ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ หัสดี  
 นางสาว อภิชยา วรวงศ์  
 นาย พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นาย ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
 น.ส. แสงจันทร์ เสนาปิน  
 นาย ฮา ทังห์ ด่อง  
 น.ส. ศศิมนัส อุณจักร  
 นาย อภิสิทธิ์ เหลืองยั่งยืน  
 
 2001001664
 20/03/2563
กระบวนการแจกแจงควอนตัมโดยการใช้กรุปของตัวดำเนินการควอนตัม
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นาย วชิรพงศ์ จิรกิจภูวพัฒน์  
 นาย ธนภัทร์ ดีสุวรรณ  ภาควิชาฟิสิกส์
 นาย ภูมิ คำเอม  ภาควิชาคณิตศาสตร์
 นาย สมพงษ์ ธรรมพงษา  
ผลงานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562
 1901005521
 06/09/2562
วิธีการสร้างคอลลอยด์ของอนุภาคนาโนเงินสำหรับขยายสัญญาณรามาน เพื่อใช้ตรวจจำแนกหมึกปากกาแบบไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับงานตรวจ พิสูจน์พยานเอกสาร
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นางสาว อภิญญา เกตุก้อง
 
 1901003729
 31/05/2562
วิธีการสังเคราะห์แผ่นนาโนเงินด้วยวิธีการทางแสง สำหรับขยายสัญญาณรามานด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน และระบบสังเคราะห์ด้วยวิธีการทางแสง
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นาย อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย
 นางสาว สุธาวี อิทธิพงศ์เมธี
 นาย ศุภกร เดโช
 
 1903001595
 31/05/2562
วิธีการเตรียมสารละลายที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดจากแกลบสำหรับพ่นเคลือบบนพื้นผิววัสดุ
 อนุสิทธิบัตร
 น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นาย กิตติธัช ธนสิวะวงษ์
 
 1901002107
 05/04/2562
วัสดุตกแต่งบาดแผลที่มีความสามารถดูดซับสูงและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งวิธีการสังเคราะห์วัสดุดังกล่าว
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นางสาว สุวนันท์ คล้ายศรี
 นางสาว สุทธิดา แก้ววิเศษ  
 
 1902000837
 01/03/2562
อุปกรณ์หุงข้าวเหนียว
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 น.ส. วันดี อ่อนเรียบร้อย
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นางสาว ศุลีพร ขันภักดี
 
 1901000969
 15/02/2562
ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเคราติเนสทนร้อนที่ได้จากดีเอ็นเอลูกผสม
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. นุจริน จงรุจา
 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นาย พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
 นาย ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
 นางสาว ดวงใจ สิทธิพล  
 Mrs. ทัศนีย์ โล้หนู  
 นาย โยธิน คำแสง  
 น.ส. ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์  
 นาง วันทา ยิ่งยง  
 น.ส. ชาลิสา จตุรพักตรารักษ์  
ผลงานที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
 1801005438
 10/09/2561
กระบวนการผลิตสารชีวโมเลกุลฮิวแมนเดิร์มซิดินเปปไทด์ด้วยดีเอ็นเอลูกผสมให้อยู่ในรูปที่ละลายได้
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. นุจริน จงรุจา
 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นาย พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
 นาย ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
 นางสาว ณีรนุช รักยิ่ง  
 นาย พชรวจี ดวงแก้ว  
 Mrs. ทัศนีย์ โล้หนู  
 นาย โยธิน คำแสง  
 น.ส. ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์  
 
 1801005019
 23/08/2561
วิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะคู่ที่มีอนุภาคโลหะเงินเป็นแกนกลางและโลหะทองเป็นเปลือกหุ้มเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์แบบเปรียบเทียบสี
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 ภาควิชาฟิสิกส์
 นางสาว วรวรรณ เสาวรส
 
 1801004441
 25/07/2561
ยางธรรมชาติที่มีหมู่ไฮดรอกซีผสมพอลิแลคติคแอซิดและกระบวนการ ผลิต
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 นาง เพลินพิศ บูชาธรรม
 ภาควิชาเคมี
 นาย วิทวัส มิ่งวานิช
 นาย สมหมาย ผิวสอาด  
 
 1801003712
 21/06/2561
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสีสำหรับตรวจวิเคราะห์อัลบูมิน
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. นลิน รัตน์นราทร
 ภาควิชาเคมี
 น.ส. วิจิตรา เดือนฉาย
 
 1801002881
 16/05/2561
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบวัดระยะทางของสีสำหรับตรวจวิเคราะห์คลอไรด์
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 น.ส. วิจิตรา เดือนฉาย
 ภาควิชาเคมี
 นางสาว กมลชนก พูลสวัสดิ์
 
 1803000717
 27/03/2561
กระบวนการผลิตสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรำข้าวหมักยีสต์
 อนุสิทธิบัตร
 นาย วรพจน์ สุนทรสุข
 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 นาง ลีณา สุนทรสุข
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สำหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

คุณพชรมน  ชุดเจือจีน 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์

เบอร์โทร: 02-470-8808  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download แบบฟอร์มต่าง ๆ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

(ปุ่ม) งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ. (https://ripo.kmutt.ac.th/intellectual-property/)

เบอร์โทร: 02-470-9663

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (https://www.ipthailand.go.th/th/)  

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022