King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Entrepreneurship & Innovation Clinic

Entrepreneurship & Innovation Clinic

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้ง Entrepreneurship & Innovation Clinic (E&I Clinic) หรือ คลินิกสำหรับพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งได้เชิญ ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบ่มเพาะธุรกิจและการผลักดัน Startup ของเมืองไทย มาคอยให้คำปรึกษาประจำคลินิกแก่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนักศึกษาที่ต้องการหาคำตอบ อาทิเช่น

  • การสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

  • การค้นหา Insight Customer

  • การประเมินระดับ TRL รวมถึงการพัฒนาระดับ TRL ให้สูงขึ้น

  • การเฟ้นหาผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์

  • การขยายผลงานวิจัยจากต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่เชิงพาณิชย์

  • การสร้าง Business Model

  • การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

  • การจับคู่ธุรกิจ