King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2


รายชื่อหน่วยวิจัยภายใต้คณะวิทยาศาสตร์

ระดับศูนย์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ศูนย์

ลำดับ Research of Excellence ชื่อศูนย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าหน่วย
1 TaCS Research of Excellence (Theoretical and Computational Science Research of Excellence) ศูนย์เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ศ. ดร.ภูมิ คำเอม

ระดับศูนย์วิจัย จำนวน 3 ศูนย์

ลำดับ Research Center ชื่อศูนย์วิจัย หัวหน้าหน่วย
1 ASESS Research Center (Applied Science and Engineering for Social Solution Research Center) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์
2 KGEO Research Center (KMUTT Geospatial Engineering and Innovation Research Center) ศูนย์วิจัยวิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม ดร.ปริเวท วรรณโกวิท
3 QX Research Center (Quantum Computing and Information Research Center) ศูนย์วิจัยการคำนวณและสารสนเทศเชิงควอนตัม ดร. ธนภัทร์ ดีสุวรรณ

ระดับกลุ่มวิจัย จำนวน 17 กลุ่ม

ลำดับ Research Group ชื่อกลุ่มวิจัย หัวหน้าหน่วย
1 AO-PER Research Group (Applied Optics and Physics Education Research Group) กลุ่มวิจัยทัศนศาสตร์ประยุกต์และฟิสิกส์ศึกษา ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
2 BMT Research Group (Bio-Smart Materials and Technology Research Group) กลุ่มวิจัยวัสดุชีวภาพอัจฉริยะและเทคโนโลยี ผศ. ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี
3 FPTA Research Group (Fixed Point Theory and Applications Research Group) กลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ ศ. ดร.ภูมิ คำเอม
4 GhGSH Research Group (Chemistry for Green Society and Healthy Living Research Group) กลุ่มวิจัยเคมีเพื่อสังคมสีเขียวและชีวิตที่มีสุขภาพดี ผศ. ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน และ ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล
5 GM Research Group (Graphene-Based Materials Research Group) กลุ่มวิจัยวัสดุฐานแกรฟีน ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ
6 IRODS Research Group (Integrated Research, Optimization and Data Science Research Group) กลุ่มวิจัยบูรณาการหาค่าที่เหมาะสมและวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ
7 K@TOP Research Group (KMUTT Research Group of Atmospheric and Oceanic Prediction Research Group) กลุ่มวิจัยการพยากรณ์ทางด้านบรรยากาศและมหาสมุทร มจธ. รศ. ดร.อุษา ฮัมฟรี่
8 LSM Research Group (Luminescence and Scintillation Materials Research Group) กลุ่มวิจัยวัสดุลูมิเนสเซนต์และซินทิลเลชัน รศ. ดร.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล
9 MaSA Research Group (Mathematics and Statistics with Applications Research Group) กลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์ สถิติ และการประยุกต์ ผศ. ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์
10 MBRA Research Group (Microbial Biodiversity Research and Applications Research Group) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ ผศ. ดร.วิทยา เขาหนองบัว ผศ. ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน และ ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล
11 Medmath Research Group (Medical Mathematics Research Group) กลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์เชิงการแพทย์ รศ. ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
12 MEd-LIFE Research Group (Mathematics Education and Learning Innovation for Educators Research Group) กลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ให้การศึกษา ดร.รัชนิกร ชลไชยะ
13 MSciEd Research Group (Mathematics and Science Education for Creative and Learning Society Research Group)/td> กลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ผศ. ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
14 OSEN Research Group (Organic Synthesis, Electrochemistry and Natural Product Research Group) กลุ่มวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ดร.วิทวัส มิ่งวานิช
15 SPICE Research Group (Sustainable Polymer & Innovative Composite Materials Research Group) กลุ่มวิจัยพอลิเมอร์เเบบยั่งยืนเเละวัสดุคอมพอสิตเชิงนวัตกรรม ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
16 TCP Research Group (Theoretical and Computational Physics Research Group) กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ ผศ. ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน
17 2FS Research Group (Food Safety and Food Security Research Group) กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหาร รศ. ดร.วรพจน์ สุนทรสุข

ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

 

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1. ศาสตราจารย์ ดร.วุฑฒิ  พันธุมนาวิน

พ.ย. 2519 - พ.ย. 2530

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงจันทร์  วงศ์วิเศษ

ธ.ค. 2530 - ธ.ค. 2538

3. ดร.จิระศักดิ์  เกษร์สุวรรณ

ม.ค. 2538 - พ.ค. 2539

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์พงษ์  ดำรงรัตน์

ก.ค. 2539 - ก.ค. 2543

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  พุทธเจริญทอง

พ.ย. 2543 – ต.ค. 2551

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช  เกิดสินธ์ชัย

พ.ย. 2551 - ต.ค. 2559

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล

พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดีและเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว วิราทิพย์ ดามาพงษ์

เบอร์ติดต่อ : 024708815

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนบริหาร

งานนโยบายและแผน

นางสาว ดาราณี นิยะมานนท์

เบอร์ติดต่อ : 024708809

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว สุภัทรา สมเมือง

เบอร์ติดต่อ : 024708809

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว รัฐศรี เอื้อจตุรสมบูรณ์

เบอร์ติดต่อ : 024708806

อีเมลล์ : -

งานบัญชีและการเงิน

นางสาว ดรุณี พินิจ

เบอร์ติดต่อ : 24708806

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่

นางสาว สมใจ เนียมพูลทอง

เบอร์ติดต่อ : 024708818

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย สมภพ กาเด็ดบาวา

เบอร์ติดต่อ : 24708978

อีเมลล์ : -

นางสาว วิชุดา หนูน้อย

เบอร์ติดต่อ : 024708810

อีเมลล์ : -

งานวิจัย

นางสาว พชรมน ชุดเจือจีน

เบอร์ติดต่อ : 024708808

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาว อารยา เข็มวงศ์ทอง

เบอร์ติดต่อ : 024709569

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานธุรการ สารบรรณ และงานทำนุบำรุงฯ

นางสาว ปรัชญาพร ปานดี

เบอร์ติดต่อ : 024708978

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว สายธาร สุยพงษ์พันธ์

เบอร์ติดต่อ : 024708978

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานประชุม จัดเลี้ยง ต้อนรับ

นางสาว จุฬาลักษณ์ ต้นปฐมกุล

เบอร์ติดต่อ : 024709577

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว รุ่งอรุณ เกตุแก้ว

เบอร์ติดต่อ : 024708978

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานโสตทัศนูปกรณ์

นาย อภิชาติ กุลไพบุตร

เบอร์ติดต่อ : 024708804

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 งานบริการการศึกษา

นางสาว อรอนงค์ สุทธาชีวะ

เบอร์ติดต่อ : 024708812

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว วิไลรัตน์ กลั่นบุศย์

เบอร์ติดต่อ : 024708910

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย พินิจ รังสิติยากร

เบอร์ติดต่อ : 024708910

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว ศนิพร วิจิตรปัญญา

เบอร์ติดต่อ : 024708910

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานพัฒนานักศึกษา

นางสาว วารุณี กิติวงษ์ประทีป

เบอร์ติดต่อ : 024708811

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการวิชาการ รับนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาว กรรณิการ์ ดีปัญญา

เบอร์ติดต่อ : 024708908

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

งานยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ

นางสาว รัชนี รัตนพิไชย

เบอร์ติดต่อ : 024709577

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

นาย ณัฐพงษ์ นุติพาณิชย์

เบอร์ติดต่อ : 024709578

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานสารสนเทศและฐานข้อมูล

นาย ยุทธนา ลิลา

เบอร์ติดต่อ : 024708804

อีเมลล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

งานวิทยาศาสตร์นานาชาติ และวิเทศสัมพันธ์

นางสาว ณิชกานต์ เจราหวัง

เบอร์ติดต่อ : 024708974

อีเมลล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และงานพื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางสาว ฉัฐภรณ์ โสมสุข

เบอร์ติดต่อ : 024709540

อีเมลล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว รุ่งอรุณ เล็กรูจี

เบอร์ติดต่อ : 024709540

อีเมลล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 2

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Situs Slot KayaMendadak88
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Pragmatic Play
 4. Situs Slot Online Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 6. Game Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 9. Slot Joker123
 10. Agen Slot Online Resmi
 11. Slot Deposit Pulsa
 12. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 13. AloJudi Slot
 14. KayaMendadak88 Slot
 15. Situs Slot Gacor 2022
 16. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 17. Joker123 Slot
 18. Mesin slot gacor 88
 19. Mesin slot
 20. Link Slot Online
 21. Slot Via Dana
 22. Daftar Situs Bo Slot Online Gacor Terbaik 2022
 1. Slot Online
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 4. Judi Slot Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 6. Slot Online Terbaru
 7. Situs Game Slot Online Terbaik
 8. Daftar Situs Judi Slot Online Gacor Gampang Menang 2022
 9. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 10. Slot Hacker
 11. Situs Slot Online Terbaik
 12. Slot Gacor Gampang Menang
 13. Situs Judi Slot Online Gacor Terbaik 2022
 14. Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 15. Slot Online Terpercaya
 16. Game Slot Penghasil Uang
 17. Situs Slot Online Terbaik 2021
 18. Situs Slot Online Terbaik dan Terpercaya
 19. Situs Slot Terbaik
 20. Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1