เจ้าหน้าที่

Print

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดีและเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว วิราทิพย์ ดามาพงษ์

เบอร์ติดต่อ : 024708815

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนบริหาร

งานนโยบายและแผน

นางสาว ดาราณี นิยะมานนท์

เบอร์ติดต่อ : 024708809

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว สุภัทรา สมเมือง

เบอร์ติดต่อ : 024708809

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว รัฐศรี เอื้อจตุรสมบูรณ์

เบอร์ติดต่อ : 024708806

อีเมลล์ : -

งานบัญชีและการเงิน

นางสาว ดรุณี พินิจ

เบอร์ติดต่อ : 24708806

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่

นางสาว สมใจ เนียมพูลทอง

เบอร์ติดต่อ : 024708818

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย สมภพ กาเด็ดบาวา

เบอร์ติดต่อ : 24708978

อีเมลล์ : -

นางสาว วิชุดา หนูน้อย

เบอร์ติดต่อ : 024708810

อีเมลล์ : -

งานวิจัย

นางสาว พชรมน ชุดเจือจีน

เบอร์ติดต่อ : 024708808

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาว อารยา เข็มวงศ์ทอง

เบอร์ติดต่อ : 024709569

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานธุรการ สารบรรณ และงานทำนุบำรุงฯ

นางสาว ปรัชญาพร ปานดี

เบอร์ติดต่อ : 024708978

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว สายธาร สุยพงษ์พันธ์

เบอร์ติดต่อ : 024708978

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานประชุม จัดเลี้ยง ต้อนรับ

นางสาว จุฬาลักษณ์ ต้นปฐมกุล

เบอร์ติดต่อ : 024709577

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว รุ่งอรุณ เกตุแก้ว

เบอร์ติดต่อ : 024708978

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานโสตทัศนูปกรณ์

นาย อภิชาติ กุลไพบุตร

เบอร์ติดต่อ : 024708804

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 งานบริการการศึกษา

นางสาว อรอนงค์ สุทธาชีวะ

เบอร์ติดต่อ : 024708812

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว วิไลรัตน์ กลั่นบุศย์

เบอร์ติดต่อ : 024708910

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาย พินิจ รังสิติยากร

เบอร์ติดต่อ : 024708910

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว ศนิพร วิจิตรปัญญา

เบอร์ติดต่อ : 024708910

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานพัฒนานักศึกษา

นางสาว วารุณี กิติวงษ์ประทีป

เบอร์ติดต่อ : 024708811

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการวิชาการ รับนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาว กรรณิการ์ ดีปัญญา

เบอร์ติดต่อ : 024708908

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

งานยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ

นางสาว รัชนี รัตนพิไชย

เบอร์ติดต่อ : 024709577

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

นาย ณัฐพงษ์ นุติพาณิชย์

เบอร์ติดต่อ : 024709578

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานสารสนเทศและฐานข้อมูล

นาย ยุทธนา ลิลา

เบอร์ติดต่อ : 024708804

อีเมลล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

งานวิทยาศาสตร์นานาชาติ และวิเทศสัมพันธ์

นางสาว ณิชกานต์ เจราหวัง

เบอร์ติดต่อ : 024708974

อีเมลล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และงานพื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางสาว ฉัฐภรณ์ โสมสุข

เบอร์ติดต่อ : 024709540

อีเมลล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว รุ่งอรุณ เล็กรูจี

เบอร์ติดต่อ : 024709540

อีเมลล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.