• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินงานตามภารกิจก้าวสู่ปีที่ 60 เพื่อร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต ขึ้น

  การรับสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วม “ลงทะเบียน”

  รายละเอียด กำหนดการ และ ส่งผลงาน

  ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ที่นี่

  Download หนังสือขอแจ้งเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 คลิก
  เว็บไซด์ มจธ. : www.kmutt.ac.th
  ท่านสามารถชมวีดิทัศน์ชุดแนะนำมหาวิทยาลัย
  ได้ที่ http://bit.ly/KMUTT_th

  หลักการและเหตุผล

  การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2581) จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ด้วยการผลิตกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ เนินการที่เป็นเลิศ” (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นแนวทางในการนำองค์กร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาต้นทุนสำคัญคือ “บุคลากร” ตามเกณฑ์หมวดที่ 5 ของ EdPEx โดยองค์กรมีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร งานพัฒนางานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถแก้ปัญหาในการ ปฏิบัติงาน และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะงานวิจัยของ สายสนับสนุนเป็นการทำวิจัยในหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กร เป็นการทำวิจัยตามขอบเขตลักษณะหน้าที่หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร เป็นการทำวิจัยทั้งปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพื่อการวางนโยบาย หรือแผนระยะยาวขององค์กร และที่สำคัญที่สุดผู้บริหารองค์กรสามารถนำข้อมูลหรือผลการวิจัยที่ได้มาช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

  ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนและร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 โดยประสานงานกับที่ประชุมสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยที่ผ่านมีการจัดประชุมโดยสถาบันต่างๆ ดังนี้  คู่มือการส่งผลงานการการประชุมวิชาการวิจัยฯ ครั้งที่ 12


  หมายเหตุ Download เอกสารแบบฟอร์มคำชี้แจงการแก้ไข/ปรับปรุงบทความวิจัย คลิก

  กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการส่งผลงาน

  หมายเหตุ Download เอกสารแบบฟอร์มคำชี้แจงการแก้ไข/ปรับปรุงบทความวิจัย คลิก

  หมายเหตุ Download หนังสือขอแจ้งเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 คลิก

  สถานที่จัดงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

  สถานที่การจัดประชุมวิชาการวิจัยฯ
  จุดลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องชลบุรี
  พิธีเปิด – ปิด และการจัดประชุมวิชาการวิจัยฯ ณ ห้องชลบุรี

  สถานที่นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องบ้านบึง และ ห้องศรีราชา
  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องสัตหีบ และ ห้องอู่ตะเภา

  สถานที่นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ บริเวณหน้าห้องชลบุรี

  ที่อยู่ของสถานที่จัดงาน

  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
  เลขที่ 21 10 ม.2 ถนนสุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038 – 255 501


  **สำหรับที่พัก ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุม/นำเสนอผลงานติดต่อโดยตรงได้ที่ แผนกสำรองห้องพัก คุณภัทริยา / ผู้จัดการแผนกรับจองห้องพัก โทรศัพท์ 038-255501-40 เบอร์ต่อ 1115, 1116, 1117**
  คู่มือการจัดส่งหลักฐานการชำระเงินการประชุมวิชาการวิจัยฯ ครั้งที่ 12
  กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการส่งเอกสารชำระเงิน

  ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Chrome ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวก

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
  การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
  “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
  ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2563
  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี
  คู่มือการลงทะเบียน
  คำนำหน้าชื่อ ชื่อ * สกุล* ตำแหน่ง *
  หน่วยงาน/คณะ* มหาวิทยาลัย/สถาบัน* **กรณีเป็น มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นๆ โปรดระบุ
  เบอร์มือถือ* เบอร์ที่ทำงาน*
  อีเมล์* รหัสผ่าน* ยืนยันรหัสผ่าน
  ประเภทอาหาร *
  ประเภทการเข้าร่วมงาน*

  ** เมื่อกดปุ่มยืนยันแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนกดปุ่ม **
  **สำหรับที่พัก ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุม/นำเสนอผลงานติดต่อโดยตรงได้ที่ แผนกสำรองห้องพัก คุณภัทริยา / ผู้จัดการแผนกรับจองห้องพัก โทรศัพท์ 038-255501-40 เบอร์ต่อ 1115, 1116, 1117** 

  ดาวน์โหลดเอกสารการจองห้องพัก

  หลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม

  การจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

  หลักสูตร “เทคนิคในการนำเสนอผลงานวิจัย” วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  วิทยากร คุณดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  หลักสูตร “การวิจัยจากงานประจำ (R2R)” วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  วิทยากร ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  หลักสูตร “ปัญหาที่มักพบในการเขียนบทความวิจัย” วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  วิทยากร คุณดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  หลักสูตร "ส่งต่อประสบการณ์ เพื่อแรงบันดาลใจ หัวข้อ พลิกมุมคิดชีวิตก้าวหน้าของสายสนับสนุน วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
  วิทยากร คุณธีรพงษ์ ประทุมศิริ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) (เชี่ยวชาญระดับสูง) P4
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หลักสูตร “การวิจัยจากงานประจำ (R2R)” เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  วิทยากร ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุณาเข้าสู่ระบบ ก่อนตรวจสอบการนำเสนอผลงานวินิจฉัยฯ (ผ่าน Zoom Meeting)  ภาพจากประมวลภาพการจัดงาน

  "สูจิบัตรและลำดับการนำเสนอผลงานวันที่ 6 - 7 สิงหาคม2563"  ดาวน์โหลดไฟล์ Proceedings  หมายเหตุ ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Chrome ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวก


  กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนดาวน์โหลดเกียรติบัตร