ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประกันภัย ครั้งที่ 1 “The 1st National Conference on Statistics, Data Science and Insurance (NCSDI 2024)”