ได้รับรางวัล The Best Research Award
จากผลงานวิจัยเรื่อง “An Evaluation on ICT Anxiety and Resilience of Phrada Bos Student and Improving Core Skill in Project Course”
ในงาน 2024 9th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2024)

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA), และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

ผู้ร่วมวิจัย
ดร.โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ ดร.ปิยะ กรกชจินตนากร ผศ. ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว และนายรุ่งเรือง ชมบุตร