ที่ได้รับรางวัลจากมหกรรม 14th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต