งานวิจัยและนวัตกรรม

Research and Innovation Division

ฝ่ายวิจัยฯ มีหน้าที่ในการสนับสนุน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ในการผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง มีประโยชน์สามารถนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชน์ได้

งานวิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยและนวัตกรรม

Research and Innovation Division

ฝ่ายวิจัยฯ มีหน้าที่ในการสนับสนุน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ในการผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง มีประโยชน์สามารถนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชน์ได้

InnoNexz Center – INZ

มีแนวคิดมาจากคำว่า Innovation Nexus Center โดยทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางการเชื่อมต่อวิทยาการและผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมไปสู่ผู้ใช้งานปลายทาง” เพื่อส่งต่อผลผลิตงานวิจัยเชิงนวัตกรรมของบุคลากรวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน