วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานอุตสาหกรรม (ฝึกงาน 2 เดือน) ปีการศึกษา 2566 ซึงมีช่วงเวลาฝึกงานระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 – 2 สิงหาคม 2567 เพื่อรับฟังขอเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักศึกษาฝึกงาน และหน่วยงานอุตสาหกรรม
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.วิทวัส มิ่งวานิช รศ.ดร.นคร เนียมนนท์ และ ดร.ช่อลัดดา ศรีสุวรรณเกศ ได้ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จำกัด บริษัท มิลลิเมด จำกัด บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จำกัด และ บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2567 ผศ.ดร.นิศากร ทองก้อน ดร.กรกันยา ประทุมยศ และ ดร.ศิวัตรา ชูเดช ได้ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ บริษัท วังแพค จำกัด บริษัท สไมล์ภัณฑ์ จำกัด บริษัท เทสท์เทค จำกัด และ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์
คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี