หัวหน้าสำนักงานคณบดีและเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

คุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์

0-2470-8815

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพองค์กร

คุณรัชนี รัตนพิไชย

0-2470-8813

งานนโยบายและแผน

คุณสุภัทรา สมเมือง

0-2470-8809

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ดร.ณัฐพงษ์ นุติพาณิชย์

0-2470-9578

กลุ่มงานสนับสนุนบริหาร

งานบัญชีและการเงิน

คุณดรุณี พินิจ

0-2470-8806

คุณพชรมน ชุดเจือจีน

0-2470-8808

งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่

คุณวิชุดา หนูน้อย

0-2470-8810

คุณปณต วิริยะเอกกูล

0-2470-8982

คุณสมใจ เนียมพูลทอง

0-2470-8818

คุณสมภพ กาเด็ดบาวา

0-2470-8978

งานบริหารงานวิจัย

ดร.อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย

0-2470-8805

คุณอรอนงค์ พรรณรังษี

0-2470-8975

งานทรัพยากรบุคคล

คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง

0-2470-9569

งานธุรการ สารบรรณ และงานทำนุบำรุงฯ

คุณมธุรส อยู่ทอง

0-2470-9577

คุณสายธาร สุยพงษ์พันธ์

0-2470-8849

งานประชุม จัดเลี้ยง ต้อนรับ

คุณรุ่งอรุณ เกตุแก้ว

0-2470-8978

งานเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์

คุณอภิชาติ กุลไพบุตร

0-2470-8804

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

งานบริการการศึกษา

คุณอรอนงค์ สุทธาชีวะ

0-2470-8812

คุณวิไลรัตน์ กลั่นบุศย์

0-2470-8910

งานพัฒนาการศึกษา

คุณพินิจ รังสิติยากร

0-2470-8977

คุณศนิพร วิจิตรปัญญา

0-2470-8816

คุณศิรดา กันอ่ำ

0-2470-9583

งานพัฒนานักศึกษา

คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป

0-2470-8811

งานรับนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา

0-2470-8908

งานบริการวิชาการไม่่แสวงหาผลกำไร

คุณพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์

0-2470-8908

งานสารสนเทศและฐานข้อมูล

คุณยุทธนา ลิลา

0-2470-8814

งานวิเทศสัมพันธ์

คุณณิชกานต์ เจราหวัง

0-2470-8974

คุณชฎามาศ หอมนาน

0-2470-9583

งานสื่อสารองค์กร และพื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณฉัฐภรณ์ โสมสุข

0-2470-9564

คุณรุ่งอรุณ เล็กรูจี

0-2470-9540