คณะวิทยาศาสตร์

ยึดมั่นและมีความเชื่อว่าการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นการศึกษาแบบองค์รวมที่มีการเชื่อมโยงมิติของการศึกษาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาสังคมและชีวิต และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คือเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์

ปณิธานคณะวิทยาศาสตร์

มุ่งพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและรับใช้สังคม

มุ่งสร้าง ความรู้ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม

มุ่งเป็น ธงนำเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเป็นสุขด้วยภูมิปัญญาไทยสู่สากล

มุ่งก้าว สู่องค์กรนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูงที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมที่ดีงาม

แผนกลยุทธ์ 2565 – 2569

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของคณะวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อกำเนิดมาจากคณะวิชาสามัญในคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น“คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2533 ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 146 ลงวันที่ 15 สิงหาคม2533 และได้รับการอนุมัติการแบ่งส่วนราชการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 190 ลงวันที่ 27 กันยายน2533 คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

2503

เป็นคณะวิชาสามัญ มีหน้าที่บริการการสอนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

2514

เป็นสายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

2519

จัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี และเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (มติสภา มจธ. ครั้งที่ 99 วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น ฟิสิกส์ประยุกต์ เริ่ม 1/2550) และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

2520

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขา คือ สาขาวิชาเคมี

2525

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขา คือ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

2528

จัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

2533

ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์ และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาแรกคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุต์

2536

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาฟิสิกส์

2539

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

2540

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2546

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

2547

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเคมีศึกษา และสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่ม 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2548

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (มติสภา มจธ. ครั้งที่ 156 วันที่ 20 เมษายน 2555 อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถิติ เริ่ม 1/2555) และระดับปริญญาเอกเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (ปิดหลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2554)

2553

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเคมี

2554

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเคมี (เปิดรับภาคการศึกษา 2/2554)

2560

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

2561

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 สาขาวิชา

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]