King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 (UAMC 2024) รางวัลโล่จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
 
กลุ่ม Mathematics for Finance and Insurance
เรื่อง การพยากรณ์ค่าความเสียหายและระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ โดย กษิดิ์เดช บุปะเท และ ณภาวรรณ ประดับศรี นักศึกษาสาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
กลุ่ม Statistics and Data Analytics
เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกลุ่มใหม่แบบคลุมเครือฐานสหสัมพันธ์พร้อมซอฟต์แวร์แพ็คเกจ
โดย อรฑดา ปรีดาสวกุล นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
การนำเสนอแบบบรรยาย
กลุ่ม Mathematics for Industry
รางวัลเหรียญทอง ณัฐธิดา บุญเอี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาขนาดเศษผ้าใบที่เหมาะสมในการตัดทิ้งเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตัดชั้นผ้าใบของยางรถยนต์
กลุ่ม Mathematics for Finance and Insurance
รางวัลเหรียญเงิน
กัลยรัตน์ ชูตระกูลวงศ์, ชลันธร ศรีประพันธ์ และนพเมธ ชัยโชคมงคล นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การออกแบบแผนความคุ้มครองประกันภัยเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าติดผนังจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจสำหรับความคุ้มครอง
รางวัลเหรียญทอง
กษิดิ์เดช บุปะเท และ ณภาวรรณ ประดับศรี นักศึกษาสาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
เรื่อง การพยากรณ์ค่าความเสียหายและระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์
กลุ่ม Computational Mathematics/AI
รางวัลเหรียญทองแดง
กัมปนาท จูมพะบุตร, พิษณุ บุญญาอนันต์, พีระวัฒน์ มโนปภาพินท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เรื่อง ระบบการตรวจจับและคัดแยกขยะบนพื้นฐานการรับรู้ภาพและสมองกลฝังตัว
รางวัลเหรียญเงิน
จิรกิตต์ มีทรัพย์ประเสริฐ, พิชญ์สินี อังศุชัยกิจ และ ณัฏฐ์ญดา ธนาสินธัญวัชร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เรื่อง The Espertise : ระบบการแบ่งประเภทลูกค้าตามหลักจิตวิทยาโดยการฟังเสียงของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์
กลุ่ม Algebra and Analysis with Applications
รางวัลเหรียญเงิน
ณภัทร รักพงศ์นาถ และ พิพัฒน์ อรุณไพร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟเซตย่อยของปริภูมิย่อยที่ตั้งฉากแบบไอโซโทปิกสิ้นเชิงบนสนามจำกัดที่มีลักษณะเฉพาะเป็น 2
กลุ่ม Statistics and Data Analytics
รางวัลเหรียญเงิน
ฐิติวัฒน์ เขียวฉะอุ่ม ณิชากร กมลสิทธิสถิต และอภิชญา ศรีไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เรื่องการเปรียบเทียบตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับข้อมูลผสม การพยากรณ์ผลผลิตกาแฟอาราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
อรฑดา ปรีดาสวกุล นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกลุ่มใหม่แบบคลุมเครือฐานสหสัมพันธ์พร้อมซอฟต์แวร์แพ็คเกจ
รางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
กลุ่ม Mathematical Modelling
รางวัลดีเด่น ได้แก่
เรื่อง การพยากรณ์ผลผลิตข้าวพันธุ์ดอกมะลิ105 ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้: การสร้างแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นแบบพาเนลร่วมกับองค์ประกอบหลัก โดย วิรัญยา มัสอูดี นักศึกษาสาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์ และ สิลดา สะทองบุญ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
กลุ่ม Mathematics for Finance and Industry
รางวัลดี ได้แก่ เรื่อง การเปรียบเทียบตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ของเครื่องอบยาง โดย นพณัฐ ชัยประกายวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง การรวมศูนย์ข้อมูลและตัวแปลง Excel เป็น SQL Server สำหรับการวางแผนเครื่องมือตัด โดย ภูวนาท บุญกว้าง นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม Computational Mathematics/ AI
รางวัลดี ได้แก่ เรื่อง การศึกษาปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดไข้เลือดออกด้วยตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมวนซ้ำแบบ LSTM สำหรับข้อมูลผสม โดย ศศิธร แสนปอการ และ อัมพกา อุปชา นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง การวิเคราะห์ทัศนคติผู้ลงทุนจากข้อมูลกิจกรรม on-chain: กรณีศึกษา Ethereum บล็อกเชน โดย โชตินรินทร์ พิสิฐพัฒิกุล ภูดิส ถาวรสุสิน และ พรพล ตั้งอดุลย์รัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
กลุ่ม Algebra and Analysis with Applications
รางวัลดี ได้แก่ เรื่อง วงศ์อินเตอร์เซกไขว้แบบแยกจากกันของการเรียงสับเปลี่ยน โดย อธิโชติ อภิสิริเดช
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง กรณีทั่วไปของกราฟปกติอย่างเข้มดีกรีสูง โดย สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม Statistics and Data Analytics
รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกลุ่มในข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ในภาพถ่าย MRI สมอง โดย ศุภณัฐ วีระโชติเกริกไกร นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักเรียนโครงการ วมว. ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

 ที่ได้รับรางวัลจากมหกรรม 14th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุกัญญา พึ่งจะแย้ม อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

 
ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ วิเคราะห์จีโนม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดดีแลคติก จากแบคทีเรียที่สร้างสปอร์
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักเรียนโครงการ วมว. ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากมหกรรม 14th SCiUS Forum
ในหัวข้องาน Production and Characterization of Recombinant AGAAN Antimicrobial peptide.
นักเรียน
นางสาวศิรดา ริค้า
นางสาวศิรภัสสร ธิรักษพันธ์
นายสิปปวิชญ์ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาฝั่ง วมว.
อาจารย์จินตนา วงศ์ต๊ะ
อาจารย์ที่ปรึกษาฝั่ง มจธ.
ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน ภาควิชาคณิตศาสตร์

 
ได้รับรางวัล Best Presentation Award ผลงานชื่อ Intelligent IoT-enabled Ankle Brace: Enhancing Mobility and Safety
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2024)
ผู้ร่วมวิจัย ดร.ปฏิยุทธ พรามแก้ว ภาควิชาเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.
นางสาวญาณิศา คำเพา ภาควิชาเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.
นายภูธเนศ วรรธนะศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.

Page 1 of 21

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022