ข่าวสาร

  • 16 ก.ค. 2024

    เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ การแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่จากสโมสรนักศึกษาคณะ นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาในรั้ว มจธ. เข้ามาเป็นครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขอให้เปิดใจให้กว้างแล้วเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี นอกจากนั้นแล้วขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการทำงานแบบมืออาชีพ อย่างไรก็ตามขอให้นักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สนุกกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียน และมีความสุขกับการอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ในสี่ปีต่อไปข้างหน้า ในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายไปตามภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

งานบริการนักศึกษา

การขอใช้สถานที่

 

การขอยืมอุปกรณ์

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์