King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

เปิดรับรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio

? เปิดรับสมัครแล้ว  #TCAS65

รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

? ระเบียบการเกณฑ์การรับสมัครรอบที่ 1 : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round1

#มจธ #kmutt #ทีมมจธ #tcas #tcas65 #portfolio

Previous Next

แนะนำ “ห้องปฏิบัติการวิจัย” ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

“ห้องปฏิบัติการวิจัย” ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

มี 4 ห้องปฏิบัติการฯ ดังนี้

 1. ห้องปฎิบัติการสังเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากเคมีสีเขียว (Green Synthesis and Application Laboratory ; GSAL)

หัวหน้าห้องปฎิบัติการ: ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

 1. ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีฟิล์มบางและการประยุกต์ใช้ (Thin Film Technology and Application Laboratory ; TFA)

หัวหน้าห้องปฎิบัติการ: ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก

 1. ห้องปฎิบัติการวัสดุและการประยุกต์ใช้งานทางด้านรังสี (Material and Radiation Application Laboratory ; MRAL)

หัวหน้าห้องปฎิบัติการ: ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์

 1. ห้องปฎิบัติการวัสดุอัจฉริยะ (Smart Materials Laboratory ; SMaL)

 หัวหน้าห้องปฎิบัติการ: ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

สนใจติดต่อกลุ่มวิจัย // contact us ;

Inbox : https://www.facebook.com/PhysicsKMUTT

Previous Next

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานกาณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 8-10/2564

??ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

 
เนื่องจากสถานกาณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary)
 
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 8-10/2564
Previous Next

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี 3 สาขา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

?ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เปิดจุดเด่นหลักสูตรปริญญาตรี 3 สาขา

?สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mathscikmutt/

หรือ https://admission.kmutt.ac.th/

 

Previous Next

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)

? หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

(รอบที่ 2) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

? • โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)

? • โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

? รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังต่อไปนี้

? 1. ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป โดยต้องดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน และแสดงให้ชัดเจนถึงผลผลิต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

? 2. โครงการต้องมี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี สำหรับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) ต้องมี TRL ระดับ 5 ขึ้นไป เช่น การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) หรือเทคโนโลยีสำคัญที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศโดยคนไทย 

? 3. ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” งบประมาณของโครงการขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานและขั้นตอนการวิจัยให้ชัดเจน

หมายเหตุ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” หมายถึง เงินทุนในลักษณะ In cash ที่ บพข. และภาคเอกชน สมทบร่วมกัน ค่าบริหารโครงการไม่เกินร้อยละ 10 ของงบดำเนินการ (ไม่รวมค่าครุภัณฑ์)

? 4. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมาย สุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การจัดสรรทุนวิจัย จะจัดสรรเป็นรายปี

? สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ในอาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้

 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข.
 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ (word และ pdf) และเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบภายในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/.../1LmwnHWqGDoovBcqvwbogHyMD3EJ...

? ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการวิจัยศึกษารายละเอียดตามประกาศของ บพข. อย่างเคร่งครัดและดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM ต้องอยู่ในสถานะ University admin เพื่อ สวนพ. จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อเสนอโครงการไม่เป็นไปตามประกาศของผู้ให้ทุน

เช่น ระดับ TRL การร่วมลงทุนของเอกชน งบประมาณ In cash In kind ของภาคเอกชน และอื่นๆ ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองการส่งข้อเสนอโครงการ

? ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#สอวช #NXPO #บพข #PMUC #BCG

 

? บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)

? หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022