King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ด้วยความห่วงใยจากรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ถึงอาจารย์ มจธ.

เรียน ท่านอาจารย์ที่นับถือทุกท่า

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เราคงต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อลดการระบาดของ COVID19 และสุขภาพของอาจารย์ และครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน (ร่วมประเทศ) การไม่ออกจากบ้านจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ถึงแม้จะมีการประกาศให้อาจารย์ดำเนินการเรียนการสอน on-line แต่ถ้าอาจารย์ไม่พร้อม หรือมีอุปกรณ์ไม่พร้อม อาจารย์สามารถหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. ถึง 12 เม.ย. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมเชิงคุณภาพ ทั้งในด้านความสามารถในการใช้อุปกรณ์การสอน on-line ความสามารถในการผสมผสานวิธีการสอนที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ ICT เตรียมบทเรียนสั้นๆ เน้น concept ที่นักศึกษาสามารถศึกษาให้เข้าใจด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ในระหว่างช่วงเวลาที่อาจารย์หยุดการเรียนการสอนนี้

ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการเรียนการสอนไม่ทันกำหนดการปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาหาแนวทางดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ COVID19 ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป สุขภาพ และความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษา และการจำกัดการแพร่ระบาดของ COVID19 เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ ถ้าไม่จำเป็น มหาวิทยาลัยขอให้อาจารย์ทุกท่าน ปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
22 มีนาคม 2563