King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVOD-19

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVOD-19

1. ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมนักศึกษาออกไป จนกว่าสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จะดีขึ้น โดยสามารถจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ได้

2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้จากแอปพลิเคชัน KMUTT Student
ดาวน์โหลดได้ที่ : http://onelink.to/f229s3

3. สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กำหนดให้เข้าร่วม 2 กิจกรรม หากยังไม่ครบ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่ทางคณะ ภาควิชาจัดขึ้น หรือจากสำนักงานกิจการนักศึกษาจัดขึ้นทาง Google Classroom โดยใช้รหัสห้องเรียน: dmtylqc
- จำนวนชั่วโมงกิจกรรม อนุโลมให้เข้าร่วม 100 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร แต่หากยังไม่ครบ ให้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่ทางคณะ ภาควิชาจัดขึ้น หรือจากสำนักงานกิจการนักศึกษาจัดขึ้นทาง Google Classroom โดยใช้รหัสห้องเรียน: gjmdjvn

ทั้งนี้ให้เข้าร่วมภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

4. สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.