King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

รับสมัครทุนกองทุนการศึกษาบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อขอรับทุนกองทุนการศึกษาบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทุน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปีจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความตั้งใจเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จนสำเร็จการศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563
นักศึกษาสนใจศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://shorturl.at/gnsK4
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2470-8811