King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรม “การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับอาเซียน”

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
“การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับอาเซียน” เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA (Asean University Network Quality Assurance) และเพื่อเป็นการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้มีความพร้อมในการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร จนหลักสูตรชีวเคมีผ่านการตรวจประเมิน AUN QA Accreditation ระดับคะแนน 5 มาร่วมเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์และบุคคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน