King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัด Road Show โรงเรียนวัดทรงธรรม

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Road Show 2018 ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย