King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ STEM Literacy สำหรับครูและนักเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมค่าย STEM ซึ่งมีครูจากโรงเรียนมัธยมในเครื่อข่าย 6 แห่ง คือ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดทรงธรรม เข้าร่วมเตรียมความพร้อมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ STEM สำหรับเด็กนักเรียน โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะวิทยาศาสตร์ช่วยให้คำปรึกษา ในการนี้ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับครูที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย