King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ สรรหาและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ActiveRecruitment : Kingdom of Cambodia)

ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ ร่วมกับสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ร่วมหารือกับผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของราชอาณาจักรกัมพูชา 3 แห่ง ได้แก่ ROYAL UNIVERSITY OF PHNOM PENH, INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF CAMBODIA และ BUILD BRIGHT UNIVERSITY เพื่อสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ActiveRecruitment : Kingdom of Cambodia) โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสนใจเข้ากิจกรรมกว่า 250 คน