King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซึ่งได้จัดโครงการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักศึกษาค้นคว้า และฝึกการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
2.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการจึงได้ดำเนินการจัดการประกวดผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด และมีเงื่อนไขกำหนดให้ 1 โรงเรียน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ โดยโรงเรียนจะจัดส่งนักเรียนแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน และมีครูที่ปรึกษา 2 คน
โรงเรียนผู้ได้รับรางวัลเรียงลำดับ ดังนี้
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนาหลวง
•รางวัลชมเชย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
•รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนาหลวง
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
และรางวัลสุดท้ายรางวัลชมเชย 3 ผลงาน ได้แก่
โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
นอกจากการแข่งขันการประกวดแล้วเพื่อให้เกิดการเป็น “พี่เลี้ยง” ตามหลักการของ สป.อว. โครงการได้จัดกิจกรรมย่อยโดยใช้ชื่อว่า กิจกรรมให้คำปรึกษาก่อนการประกวด เพื่อให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเครือข่ายต่อไป