King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “สัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2564”

 

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรม โดยมุ่งสร้างทักษะด้านภาวะผู้นำ ทั้งด้านความคิด การเรียนรู้ การวางแผนสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานต่าง ๆ การวิเคราะห์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรู้จักเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยในวันงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาผู้นำ และให้คำแนะนำในการนำเสนอกิจกรรมของนักศึกษา