King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี