King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
การแสดง “ฐานบินวันเดอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์”
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายชัยธวัช แซ่ลี้
2. นายณัฐนนท์ สุขพันธุ์
3. นายศุภณัฐ มาราช
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
2. นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
การแสดง “พลังงานหรรษา”
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นางสาวพันชั่ง แสงกล้า
2. นางสาวแพรทอง ทองเขียว
3. นางสาวภูริชญา สิบทัศน์
4. นางสาวศิริลักษณ์ สมหวัง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นางสาวชุติมา ปานแพ
2. นายณัฏฐ์สุภณ เนื้อศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
การแสดง “วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต”
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.40 จังหวัดเพชรบูรณ์

สมาชิกในทีมได้แก่
1. นายธัชพล พงษ์ทรัพย์
2. นายจุมพล ปิ่นเงิน
3. นางสาวภัทรพร สิมทอง
4. นายพีรวิชญ์ เตโช
5. นางสาวเบญญภา ชัชวาลานนท์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่
1. นางมนัชนันท์ นามวงศ์
2. นางอ้อมทิวา บุญโชติ