King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาตร์ มจธ. ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน หารือความร่วมมือและเยี่ยมชมคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย และทีมผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยมีตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ นำเสนอผลงานวิจัยเด่นของกลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ กลุ่มวิจัยพอลิเมอร์แบบยั่งยืนและวัสดุคอมพอสิตเชิงนวัตกรรม และกลุ่มวิจัยวัสดุฐานแกรฟีน รวมทั้งนำเยี่ยมชมห้องเครื่องมือกลางของภาควิชาฟิสิกส์ นอกจากนั้นยังมีการหารือแนวทางความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน

Previous Next

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 31 คน เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมและทุนการศึกษาจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2564-2565 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล และ ผศ. ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นางสาวอรฑดา ปรีดาสวกุล สาขาสถิติ และนายณัฐภัทร เทียนสว่าง สาขาจุลชีววิทยา

ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ นายนพนนท์ เที่ยงแท้ และนายสุทธิพงษ์ ศิลป์ดีสาขาคณิตศาสตร์ นายสิทธินนท์ เสือไวย์ และนางสาวจารุกัญญ์ จีนอยู่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ นางสาวอัญชิสา พึ่งวิกรัย และนางสาวชนัญญา ไพรหลวง สาขาสถิติ นางสาวปาณิศา ตะยูนรัมย์ สาขาเคมี นางสาวนฤมล พึ่งพร และนางสาวเมธาวี มาลา สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ นายชนสิษฎ์ คงพัฒน์ตานนท์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนางสาวพิชญาภา แก้วชุมพล สาขาจุลชีววิทยา

ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ นางสาววรัญญา นิลรัตน์ และนายวิทย์ทิชัย พวงคำ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ นางสาวอุไรรัตน์ ดีปาน และMr.MAHMOUD MUHAMMAD YAHAYA สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ นายอภิสิทธิ์ การะเวก และMr.THEV POL สาขาเคมี นางสาวเกศศิรัชฎ์ ศรีทรสุทธิ์ และนางสาวชุติมา กำนิจอุยสาขาเคมีศึกษา Mr.Muhammad Taufik และMs.SREYNICH CHHUN สาขาฟิสิกส์ นายเอกรัฐ ภัทรวุฒิวงศ์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม นายปิยชาติ มรกตคันโธ และนายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า สาขาฟิสิกส์ศึกษา นายอภิเชษฐ เงินยวง และนายทศพร บรรพต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ Mr.Manoj Devkota และ นางสาวอรพรรณ จิรยุทธนศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และนายณัฐนนท์ มนต์รัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

Previous Next

ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับ University of Jaén และ University of Granada

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย และผู้อำนวยการ Center of Excellence in Theoretical and Computation Science (ToCS-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ พร้อมทั้งเยี่ยมนักศึกษาปริญญาเอกที่มาทำวิจัยระยะสั้น 6 เดือน กับ Professor Dr. Juan Matinez-Morino (Director of the Teaching Staff and Training Secretariat of the PDI, University of Jaén) University of Jaén และ Professors Dr. Concepción Roldán และ Professor Dr. Antonio Francisco Roldán López de Hierro (Department of Statistics and Operations Research, University of Granada) University of Granada ประเทศสเปน พร้อมทั้งร่วมบรรยายและประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2566

Previous Next

ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับ University of Bremen

 ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการ Center of Excellence in Theoretical and Computation Science คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการการประยุกต์ใช้งานองค์ความรู้ด้าน Optimization และร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Prof. Thorsten Dickhaus. (Vice Dean of Mathematics and Computer Science Faculty at University of Bremen) ณ University of Bremen ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566

Previous Next

The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2023 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 1-4 ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2023 ลักษณะของโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้าน Soft skills  และ Hard skills จำนวน 9 ครั้งต่อเนื่อง หลังการอบรมจะมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละของแต่ละสถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศเพื่อรับทุนการศึกษาและทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Educational Trip  สำหรับในครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Team Collaboration Workshop & Presentation Skill โดย คุณเกสรา วลัญช์เดช วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์กร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022