King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

ผู้ช่วยศาตราจาร์ ดร.นุจริน จงรุจา และ นักศึกษาภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมจัดแสดงและเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน EVERFRESH ผลไม้ยืดอายุด้วยโมเลกุลธรรมชาติ ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New

Previous Next

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์รับรางวัล เนื่องใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้แก่ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “นวัตกรรมชุดตรวจวัดเชื้อซาลโมเนลลาแบบรวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ และนายอภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย และรางวัลผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงสัญญาณเซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไบโอเซนเซอร์” โดย ดร.พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์ ซึ่งสำนักงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” และจัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งสิ้น 165 รางวัล โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่าย I AM SCI ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมโครงการค่าย I AM SCI ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะเตรียมตัวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยค้นพบตัวเอง โดย อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง ประธานคณะทำงานโครงการค่ายฯ ในพิธีเปิดค่าย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มจธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดค่าย รวมทั้งกล่าวถึงความโดดเด่นของหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านหัวข้อ “จากนักเรียน/นักศึกษาสู่นักวิทยาศาสตร์ไทยในอนาคต” ผศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และโอกาสของนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษและการเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดี ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมทั้งอาจารย์จากภาควิชา ร่วมต้อนรับ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มีทักษะการเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ สามารถสร้างหรือพัฒนาสื่อเพื่อประกอบการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังการอบรมมีการประกวดการนำเสนอทักษะการสื่อสาร โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พรพรรณ บุษรารัตนโกเมน ภาควิชาเคมี ผลงานชื่อ “น้ำตาลส่งผลต่อสมองอย่างไร” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สุนันท์ เอี่ยมชัย ภาควิชาเคมี ผลงานชื่อ “กลิ่นมีผลอย่างไรกับความทรงจำ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สรินทร พลอยจิ๋ว ภาควิชาจุลชีววิทยา ผลงานชื่อ “ทำไมโควิดถึงไม่หายไปสักที”  รางวัลชมเชย ได้แก่ พนมขวัญ วิระยาลัย ภาควิชาเคมี ผลงานชื่อ “ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า”  และ นนทพัฒน์ รัตนสิงห์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานชื่อ “ความลับของกาแฟ” โดยมีวิทยากรและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกอบด้วย ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา จากอพวช. คุณเพชราวุฒิ พิสุทธิ์ศักดิ์ จากบริษัท อีเซิ่ล สตูดิโอส์ จำกัด ดร.แทนไท ประเสริฐกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ และ ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร จากมจธ. โดยมี ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ อาจารย์คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ จากสถาบันการเรียนรู้ เป็นผู้ร่วมโครงการ และ ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นปรึกษาโครงการ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดี และ ผศ. ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในการนี้ ศ. ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมทั้งนำเสนองานด้าน EdPEx โดย ผศ. ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มศว ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200  นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเกณฑ์ EdPEx เพื่อยกระดับผลการดำเนินการของคณะฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022