King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม” ในโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และ ความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New Normal) หรือ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ให้กับครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ต่อยอดความคิด และเป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เกิดมุมมองใหม่ๆ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขันในเวทีโลกในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูขุนทอง คล้ายทอง คุณครูชำนาญการจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ผู้ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2564 และ ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เจ้าของรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากมายบนเวทีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ 8 โรงเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

Previous Next

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (มนร.) ในงาน "Open House Vajira x KMUTT"

 

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เดินทางเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (มนร.) ในงาน "Open House Vajira x KMUTT" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน นำโดย รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาตร์ ทีมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ ประชุมหารือร่วมกับ ผศ. นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ บริษัท วชิระแล็บเพื่อสังคม จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการทำวิจัย รวมถึงเยี่ยมชมอาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ที่ทาง มนร. ได้ทำการปรับปรุงและบูรณะเป็นพิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัย

Previous Next

นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564

 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายขุนทอง คล้ายทอง นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระประทุม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูที่รักความก้าวหน้าในการสอนสามารถคิดและใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ก้าวทันโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 2 รางวัล

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์” ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรพิเศษแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย โดยให้คำแนะนำตั้งแต่การเลือกโจทย์และการตั้งหัวข้อวิจัย การเขียนข้อเสนอและระเบียบวิธีการดำเนินงานโครงการวิจัย การเลือกวารสารวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนได้มีการนำผลงานจริงของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างจัดทำมาปรับแก้ไขพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย  และกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ขอคำแนะนำอย่างใกล้ชิดสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกวิจัย (Research Clinic) ซึ่งจะมีการให้คำปรึกษาทั้งในรูปแบบ online และ on-site

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “การดูแล-ให้คำปรึกษานักศึกษาในการเรียนวิถีใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลสำหรับนำไปใช้ให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียน การเงิน สุขภาพทางกายและใจ โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์มาแนะนำข้อมูลดังนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาแนะนำระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาแนะนำระบบการกู้ยืมเงินทุน กยศ./กรอ.และทุนการศึกษาอื่นๆ และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยแนะนำการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและใจ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมให้ข้อมูลด้านการพัฒนาความเป็นสากล โดย ผศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านการประเมินผลรายวิชาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบโมดูลย่อย (Outcome Base Education Module, OBEM) โดยฝ่ายพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022