King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมวิชาการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมวิชาการ ภายใต้โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) ในชื่อ “แกว๊กแกว๊กเกมส์” ณ ห้อง SCIENCE LEARNING SPACE คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม กระตุ้นให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ผ่านการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาจำนวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย พัทธดนย์ ฟุ้งเจริญวิริยะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดนวัตกรรมวิชาการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวด ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงานเรื่อง “แอพพลิเคชั่นERGOTRACK” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “บุญคู่ BOON-KHU แอพพลิเคชั่นช่วยหากลุ่มเพื่อนทำบุญสำหรับผู้สูงอายุ” และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงานเรื่อง “แอพพลิเคชั่น Kinnect Health Care Full System for Eldry”

Previous Next

พิธีเปิดโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) “แกว๊กแกว๊กเกมส์”

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดพิธีเปิดโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ATOM GAMES) ภายใต้ชื่อ “แกว๊กแกว๊กเกมส์” ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ผลักดันศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาคณะ/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การแข่งขัน และการประกวดภายในโครงการ นอกจากนี้ยังมีการใช้ทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน ออกแบบการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก อันเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่เครือข่ายการทำงานร่วมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แข็งแรงในอนาคต โดยมี ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะทำงานโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ มจธ. เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและนักศึกษาร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 นี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2566

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์และสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มจธ. ประชุมหารือร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 - 16.30 น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม นำโดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ และเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของโรงเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน KMUTT PSF การประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสององค์กร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในอนาคต

Previous Next

ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฏีและฟิสิกส์เชิงการคำนวณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานซอฟต์แวร์ COMSOL สำหรับงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ทฤษฏีและฟิสิกส์เชิงการคำนวณ (Theoretical and Computational Physics: TCP Research Group) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานซอฟต์แวร์ COMSOL สำหรับงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม” ณ ห้อง  Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มจธ. ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฎ์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณในงานวิจัยและอุตสาหกรรมยุคใหม่” และ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นวิทยากรอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ COMSOL Multiphysics การจำลองปรากฏการณ์ถ่ายเท และการใช้ซอฟต์แวร์ COMSOL บูรณาการงานวิจัย ทั้งงานวิจัยแนวหน้า (frontier research) และงานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มจธ. รวมทั้งมีการทำ Mini Project เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน COMSOL Multiphysics ในการจำลองและนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสะเต็มศึกษา รุ่น 3

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาสะเต็มศึกษา รุ่น 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อว. ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SCL209 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022