King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ครั้งที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Science Exhibition 2022 ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านวิดีโอ โดยมี ผศ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กิจกรรมต่าง ๆ และทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ได้เชิญนักศึกษารุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการดี ๆ ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาในการสร้างเครือข่าย และเปิดโลกทัศน์สู่โลกการเรียนรู้ต่างแดน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมของทั้ง 4 ภาควิชาในช่วง Breakout room โดยมีทีมอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงาน ซึ่งมีคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ม.4 - ม.6 ผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวน 99 คน

Previous Next

หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตบางนา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ทีมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตบางนา นำโดย คุณภาคินัย สุนทรวิภาค ผู้อำนวยการ คุณจินตนา โสรตสงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ผศ.ศรีจันทร์ พันธ์พานิชย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คุณสมบัติ บุตรคำที่ปรึกษาทางวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสารคณิตศาสตร์ คุณรวิวรรณ สตางาม หัวหน้างานประกันคุณภาพ และคุณสุดาพร สุระ ผู้ประสานงานแนะแนว เข้าพบ รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเจรจาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตบางนากับคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับและร่วมเจรจาในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และรศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทำ Portfolio ให้นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด และ 3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ FSci In and Out Technology Transfer: EP.1 KMUTT × Vajira

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการ FSci In and Out Technology Transfer : EP.1 KMUTT × Vajira ระหว่างอาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย ผศ. นพ.สาธิต คูระทอง รองคณบดี พร้อมด้วย ดร.วรพจน์ อุณอนันต์ ผู้ช่วยคณบดี ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยที่ทำงานวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์วิจัยบริการสุขภาพแบบชาญฉลาด (Smart Healthcare) ได้ทราบถึงปัญหาจากการทำงานจริงของบุคลากรทางการแพทย์ และสามารถนำปัญหาเหล่านั้นมาสร้างเป็นโจทย์วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงได้ โดยมีการนำเสนอผลงานจากหน่วยวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้พัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SOTL) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 - 13.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SOTL) ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมี ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาผลการเรียนรู้และความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือ” และ ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชั่น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการความรู้ และเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการของบุคลากรที่ได้รับทุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) เป็นสำคัญ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 18 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคความปกติใหม่ (New normal)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำหรับครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal) ณ ห้องเรียนรวม 600 (SCL 216) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ ความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษานำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนสามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนแกนนำที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ รางวัลโครงงานคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนวัดพุทธบูชา และโรงเรียนนาหลวง บรรยากาศกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติของผู้เข้าร่วมพิธี

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022