King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 6

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 6” ณ ห้อง Science Connect โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่าย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในการจ้างนักศึกษาผู้ช่วยสอน จรรยาบรรณของนักศึกษาผู้ช่วยสอน และการประเมินนักศึกษาผู้ช่วยสอน รวมทั้งแนะนำช่อง สอนเพลิน Learn more โดย ทีมพัฒนาการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาผู้ช่วยสอนยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Skills & Bloom’s Taxonomy) เทคนิคการวัดประเมินผลเบื้องต้น เทคนิคการเป็นนักศึกษาผู้ช่วยสอนในรูปแบบกระบวนกร (Facilitator Skills) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ความคาดหวังของภาควิชาต่อนักศึกษาผู้ช่วยสอนและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน” ร่วมกับหัวหน้าห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้ควบคุมทั้ง 4 ภาควิชา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 30 คน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566    
ช่วงเช้ากิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุนไปต่างประเทศ การแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่จากสโมสรนักศึกษาคณะ นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาในรั้ว มจธ. เข้ามาเป็นครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ทราบว่าในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคโควิด 19 เริ่มดีขึ้นแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วย การเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขอให้เปิดใจให้กว้างรับไว้แล้วเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี นอกจากนั้นแล้วขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานในลักษณะที่เป็นเชิงรุก และหากมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่นักศึกษา ยินดีให้ความช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ทุกคน อย่างไรก็ตามขอให้นักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง และประสบความสำเร็จในการเรียน มีความสุขกับการอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ในสี่ปีต่อไปข้างหน้า และในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายไปตามภาควิชาเพื่อรับทราบข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด กิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพ นำโดย ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวม 31 คน ถวายหลอดไฟและจตุปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งเงินปัจจัยที่ร่วมทำบุญจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 3,414 บาท แด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำรายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (KMUTT Curriculum Monitoring Report)”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำรายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (KMUTT Curriculum Monitoring Report)” ณ ห้อง SCL 124 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานฯ ซึ่งเป็นรายงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ มจธ. สำหรับปีการศึกษา 2565 โดย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพองค์กร และ ผศ. ดร.นงพงา คุณจักร เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมทดลองเขียน SAR ในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพของ มจธ. และตามเกณฑ์มาตรฐานของ สป.อว.

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 18  กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะฯ ระเบียบ เกณฑ์ ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายจริยธรรมการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในการนี้ คุณณมล วรปรีดา จากสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ขั้นตอนการขอ IRB และความสำคัญของ IRB มีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์อย่างไร” คุณศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์ และ คุณสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์ จากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ New Acis รวมทั้งคำแนะนำในการลงทะเบียน และข้อปฏิบัติสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022