King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

การร่วมประชุมหารือเพื่อลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางการวิชา (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับ โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"นำทีมโดย นางสาวณภัทร กุลจิตติธร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายยศกร เรืองไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณครูงานแนะแนว ได้เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ผ่านระบบออนไลน์ Aplicación Zoom เพื่อหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. การสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3. การพัฒนาครูเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ผ่านการอบรมทางวิชาการ การวิจัย 4. การสนับสนุนด้านการสอนพิเศษให้นักเรียน ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้ร่วมต้อนรับและให้เกียรติ เข้าร่วมหารือครั้งนี้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รองศาสตราจารย์  ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้เรียนรู้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และ   รองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในการร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ประจำปี 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะฯ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “เป้าหมายสู่กระบวนการทำงาน (Goal to Work Process)” ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมให้นโยบายและนำเสนอ “แนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มาบรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการดำเนินงานของ มจธ. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสํารวจความคิดเห็นการให้บริการจากสํานักงานคณบดี เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมระดมสมอง โดยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) การจัดทําศูนย์ทดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2) การวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ 3) การบริหารจัดการระบบและกลไกการติดตามวัดและประเมินผล soft skill ของนักศึกษา เชื่อมโยงกับกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา นำโดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ 4) การพัฒนากระบวนการทํางานของสายสนับสนุนให้เป็นมาตรฐาน นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5) การบริหารจัดการงานบริการวิชาการทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ นำโดย หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการระดมสมองจากกลุ่มย่อยที่มีความสำคัญและน่าสนใจ เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาแผนและแนวทางการดำเนินงานในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

Previous Next

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567”

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนตามกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ ห้อง SCi Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับอาจารย์และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบแนวทางในการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ตรงตามเป้าประสงค์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมทั้ง 9 ด้าน ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนั้นยังร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย วช. ในการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์และนักวิจัยเป็นรายบุคคล โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้พิชิตทุนวิจัยภายนอกได้ตามเป้าประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์

Previous Next

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบูรณาการงานนิติวิทยาศาสตร์ และการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของศูนย์วิจัย ASESS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ และหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Center) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้ให้การต้อนรับ คุณธนิตา บัวหลวง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบูรณาการงานนิติวิทยาศาสตร์และการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการเยี่ยมชมศูนย์วิจัย ASESS ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัย อาทิเช่น นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน ที่ใช้เวลาในการทำให้รอยลายนิ้วมือปรากฏชัดเจนขึ้นภายในเวลาเพียง 20 วินาที การพัฒนาผงฝุ่นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และการพัฒนาวัสดุนาโนสีเขียวสำหรับการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารแบบไม่ทำลายตัวอย่าง นอกจากนั้นยังได้พาคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปเยี่ยมชมการสาธิตการใช้งานเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ สำหรับการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องศูนย์เครื่องมือภาควิชาฟิสิกส์ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022