King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพ นำโดย ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวม 31 คน ถวายหลอดไฟและจตุปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งเงินปัจจัยที่ร่วมทำบุญจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 3,414 บาท แด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 18  กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะฯ ระเบียบ เกณฑ์ ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายจริยธรรมการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในการนี้ คุณณมล วรปรีดา จากสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ขั้นตอนการขอ IRB และความสำคัญของ IRB มีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์อย่างไร” คุณศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์ และ คุณสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์ จากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ New Acis รวมทั้งคำแนะนำในการลงทะเบียน และข้อปฏิบัติสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาเคมี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทั่วประเทศกว่า 21 หน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการบำรุงรักษาเครื่องมือ อันจะมีประโยชน์ต่อการผลิตงานทางด้านวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การประชุมของสมาชิกเครือข่าย การจัดนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากตัวแทนบริษัทภายในประเทศไทย และการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายแต่ละฝ่าย และเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประกอบด้วย 1.กลุ่มวิจัยและบริการเชิงพาณิชย์ 2.กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ทดสอบ 3.กลุ่มบริการจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ 4.กลุ่มฐานข้อมูลความสามารถของห้องปฏิบัติการ 5.กลุ่มซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและการพัฒนาบุคลากร และ 6.กลุ่มด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัล ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัล ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2565 (Honorary Awards 2022) ณ โรงแรม SO/ Bangkok Hotel

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Hybrid เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาแกนนำจากสโมสรนักศึกษาและภาควิชา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ และสามารถจัดทำโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์อย่างมืออาชีพ และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องในภาควิชาเดียวกันและต่างภาควิชาให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ในการนี้ ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาแกนนำและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมรอบ Kickoff  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยมีวิทยากรหลายหน่วยงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อมูลต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกิจกรรมนักศึกษา มจธ. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. สำนักงานคลัง มจธ. และงานสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงบ่ายนักศึกษาได้ร่วมระดมสมองวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ได้ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำในการนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาแกนนำจากสโมสรนักศึกษาและภาควิชา โดย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและกล่าวปิดงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022