King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรม Nano Science “Share & Reflection”#1

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-18.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม Nano Science “Share & Reflection”#1 ณ ห้องประชุม Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์การเรียนการสอนของนักศึกษา รวมทั้งสะท้อนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบันและอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14 คน แบ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ 6 คน และนักศึกษา 8 คน

Previous Next

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย TSEN ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.กรวลัย พันธ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯและภาควิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการบำรุงรักษาเครื่องมือ ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีสมาชิก 21 หน่วยงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันจะมีประโยชน์ต่อการผลิตงานทางด้านวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือ โดยมี ผศ. ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมชมนิทรรศการฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การประชุมของสมาชิกเครือข่าย และนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากตัวแทนบริษัทภายในประเทศไทยกว่า 50 บูธ  

Previous Next

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง Nobel Prize in Physics 2022: Quantum Entanglement

เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง Nobel Prize in Physics 2022: Quantum Entanglement (การศึกษาทดลองการพัวพันเชิงควอนตัม) ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.เอกรัฐ พงษ์โอภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และ ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2565 และสร้างแรงบรรดาลใจแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาทดลองการพัวพันเชิงควอนตัมให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงทฤษฎีและการคำนวณต่อไปในอนาคต

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสะท้อนคิดต่อรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นโมดูลย่อย (OBEM)”

เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2565 ในหัวข้อ “การสะท้อนคิดต่อรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นโมดูลย่อย (OBEM)” ณ ห้องประชุม Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และสะท้อนความคิดร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน (OBEM) คณะผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน (OBEM) และผู้สนใจ

Previous Next

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมหารือแนวทางการทำวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมหารือแนวทางการทำวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับทีมฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. พร้อมทั้งหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022